Vi är

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna vill att staten har ett huvudansvar för sjukvården, då kan vård ges på lika villkor till alla samt att vården blir effektiv och av hög kvalitet.  Eftersom de långa vårdköer vi har idag orsakar ett stort lidande samt långa sjukskrivningar vill Kristdemokraterna kapa vårdköerna så att ingen undanträngning sker. 

För att höja kvaliteten inom äldreomsorgen behöver arbetsvillkoren bli bättre, delade turer ska tas bort, fler personal ska anställas och cheferna för äldreboende ska avlastas. För att skapa en trygghet för våra äldre är det viktigt att de inte möter allt för många vårdgivare. Det är också svårt för personalen att hålla en kontinuitet och en relation till vårdtagarna när de inte får komma tillbaka till samma brukare.

När det kommer till skola och utbildning vill Kristdemokraterna höja läraryrket. De anser att skickliga lärare i skolan ger framgångsrika elever. Behörighetskravet till lärarutbildningen ska höjas för att höja kvaliteten på yrket och det ska finnas karriärtjänster som ger lärare möjlighet till ett ordentligt lönelyft.

För att nå framgång krävs det att man behärskar det svenska språket. Kristdemokraterna vill införa litterär lista med böcker, musik och video som alla elever ska komma i kontakt med någon gång under sin skolgång. Detta eftersom vi lever i en värld av mångfald och stor mediekonsumtion och vi behöver mötas i en gemensam referenspunkt.

Migrationspolitiken ska värna om respekt för asylrätten. Människor som flyr förtryck och förföljelse ska vara välkomna att söka asyl i Sverige. De som saknar asylrätt måste lämna landet, invandringen måste vara både reglerad och kontrollerad för att vi ska klara av ett gott mottagande av nyanlända samt undvika segregerade samhällen.

Om man beviljas asyl i Sverige ska man få ett tillfälligt uppehållstillstånd som ska vara i tre år. Inom tre år kan man pröva sitt fall för permanent uppehållstillstånd men då krävs det att man har ett godkänt språkprov samt ett godkänt samhällsorientering prov.